Economische analyse

Economie is de studie naar de wijze waarop de mens in de maatschappij omgaat met zijn of haar schaarse middelen. Dit is de basic definition van economie. Onze economie is veel complexer dan dit.

De economische analyse is in de eerste plaats gericht op de reële bedrijvigheid en de financiële verhoudingen in de economie.

Wij volgen dagelijks het economische nieuws in de wereld. De economie in een land wordt beheerst door het economisch gebeuren in de wereld.

Wij maken economische profielen en gerichte sociaaleconomische analysesVranckenConsulting-17 voor bedrijven en organisaties. Dit levert een belangrijke toegevoegde waarde aan de SWOT-analyse die wordt gemaakt bij de opmaak van de missie, visie en strategie van uw bedrijf of organisatie.

Ons adviesbureau heeft haar eigen methodiek voor het maken van een economische analyse, die men nog altijd controversieel en orthodox kan noemen. Wij voorspelden in 2005 de (krediet)crisis. Anno 2013 is deze crisis al lang geen kredietcrisis meer te noemen. Wij noemen het een identiteits- en cultuurcrisis. In mensentaal gezegd “wij leven boven onze stand”; “de mens kent enkel nog rechten, geen plichten”; “waarden?”; “normen?”

In 2005 waren er duidelijk signalen in onze maatschappij zichtbaar, die ons toelieten een opiniestuk te schrijven waarin wij de crisis voor de nabije toekomst (2008) voorspelden. Vele regionale bankdirecteuren in het Waasland hadden hun twijfel over onze economische analyse en argumenteerden met feiten als de Amerikaanse hoogconjunctuur, private consumptie,…. Het waren net die feiten die wij aanhaalden die de crisis zouden doen ontstaan. De geschiedenis en het heden (anno 2013) geven ons gelijk. De crisis werd een waarheid.

De crisis is nog niet voorbij! Wij zijn nog niet toe, in het bijzonder in België en Europa, aan de structurele maatregelen die zo nodig zijn om onze economie en in het bijzonder onze maatschappij te veranderen. Het loopt ernstig uit de hand hoe mensen zich verhouden tegenover elkaar. Onze arbeidsethiek is helemaal spaak gelopen, voornamelijk door vastgeroeste ideeën van belangengroepen. Flexibel maken van de arbeidsmarkt is één zaak, maar de arbeidsethiek van werknemers is even zo belangrijk, zoniet belangrijker naar onze mening. Stakingsaanzeggingen werken contraproductief in tijden van crisis. Belangengroepen denken bewust verder met een “middeleeuws” economisch model om aan zelfverrijking te doen en hun “nut” te bewerkstellingen. Vele culturen mengen zich in België en Europa en hebben totaal niet dezelfde arbeidsethiek die België, Duitsland kenden. Mede door belangengroepen en door bepaalde politici vermengen deze culturen zich, waardoor er in België een cultuur ontstaat van “genieten”, profiteren in plaats van werken. Hierdoor wordt ons economisch bestel in België en Europa compleet vernietigd. Vele vacatures blijven openstaan. De werkloosheidscijfers nemen dramatische cijfers aan tot wel 30% van de beroepsbevolking in België. Overheidsstatistieken geven uiteraard andere (lagere) cijfers weer. Het is maar een manier om het beeld wat positiever te maken in deze crisis. Volksverloochening noemen wij dit.

VranckenConsulting-8Wij zien op termijn de euro verdwijnen. Ik verwijs graag naar het artikel dat werd gepubliceerd in Trends een aantal jaren geleden. Wijlen professor economie aan de University of Chicago, Milton Friedman, voorspelde het einde van de euro. En niet zozeer omwille van het ontbreken van enige economische, financiële, politieke en fiscale cohesie dan wel om de culturele geschiedenis van Europa. Verenigde Staten van Amerika vergelijken met de “Verenigde Staten van Europa” getuigt van naïef en kinderlijk economisch denken. Europese politici willen dit machtscentrum uitbouwen puur uit eigen belang, dit is nu zeker. In tijden van crisis kan en wil men geen structurele maatregelen nemen. Het Europees parlement en commissie zijn duur betaalde praatbarakken. Veel “Verenigd Europa” zien wij niet ontwikkelen in deze pijnlijke economische crisis. Ondernemingen worden meer en meer gewurgd door bureaucratie en belastingen.

Voorlopig houden vooraanstaande instituten (o.a. Duitse nationale bank), het bij no comment op de vraag wanneer verdwijnt de euro definitief van het Europese toneel. Op termijn geloven wij in een eenheidsmunt, maar niet de euro en niet nu. Andere culturen zullen in de nabije toekomst verder Europa beïnvloeden. Het is pas na deze periode dat er enige culturele consensus zal komen en dan pas kan er politiek en economisch samengewerkt worden tussen volkeren.

Sterk aanbevolen literatuur, noem het maar economische bestsellers:

Red de vrije markt, de terugkeer van Milton Friedman, Johan Van Overtveldt (2012).

Investment Punk, warum ihr schuftet und wir reich werden, Gerald Hörhan (2010).

The Chicago school, how the University of Chicago assembled the thinkers who revolutionized economics and business, Johan Van Overtveldt 2007.

Aanbevolen literatuur:

The Black Swan, Nassim Nicholas Taleb (2007).

End the FED, Ron Paul (2010).

After the fall, the end of the European dream and the decline of a continent, Walter Laqueur (2012).

The microtheory of innovative entrepreneurship, William J. Baumol (2010).

The great reflation, J. Anthony Boeckh (2010).

Crisiseconomie over de toekomst van financieel beleid, Noriel Roubini & Stephen Mihm (2010).

 

Volg ons economisch nieuws via onze blog. Elke dag een opiniestuk geschreven door ons adviesbureau.

 

STUUR EEN BERICHT

© 2020 Vrancken Consulting